กิจกรรมทั้งหมด
22 รายการ
ลงทะเบียนด้วยบัตรนักศึกษา
6,588 คน
ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน
116 คน
...
กองพัฒนานักศึกษา
...
กลุ่มงานบริการการศีกษาวิทยาลัย
...
คณะวิศวกรรมศาสตร์
...
มทร.ล้านนา เชียงราย

E-REGIS

ความสามารถระบบ

ลงทะเบียนด้วย Barcode

โดยการใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา

ลงทะเบียนด้วย QRcode

โดยการใช้แอพพลิเคชั่น SIS RMUTL

ลงทะเบียนด้วย Smart Card

โดยการใช้บัตรประจำตัวประชาชน