กิจกรรมทั้งหมด
22 รายการ
ลงทะเบียนด้วยบัตรนักศึกษา
6,588 คน
ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน
116 คน
...
มทร.ล้านนา เชียงราย
...
งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
...
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
...
ห้องสมุด มทร.ล้านนา

E-REGIS

ความสามารถระบบ

ลงทะเบียนด้วย Barcode

โดยการใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา

ลงทะเบียนด้วย QRcode

โดยการใช้แอพพลิเคชั่น SIS RMUTL

ลงทะเบียนด้วย Smart Card

โดยการใช้บัตรประจำตัวประชาชน