ผังเว็บไซต์

กิจกรรม
แนะนำการใช้งาน IT เชิงรุก...SMART People ปีที่ 3 (ครั้งที่ 1)
แนะนำการใช้งาน IT เชิงรุก...SMART People ปีที่ 3 (ครั้งที่ 1)
แนะนำการใช้งาน IT เชิงรุก...SMART People ปีที่ 3 (ครั้งที่ 1)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ช่วงบ่าย)
แนะนำการใช้งาน IT เชิงรุก...SMART People ปีที่ 3 (ครั้งที่ 1)
แนะนำการใช้งาน IT เชิงรุก...SMART People ปีที่ 3 (ครั้งที่ 1)
แนะนำการใช้งาน IT เชิงรุก...SMART People ปีที่ 3 (ครั้งที่ 1)
แนะนำการใช้งาน IT เชิงรุก...SMART People ปีที่ 3 (ครั้งที่ 1)
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ARIT2020
รอบบ่าย-ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ลงทะเบียนจุดคัดกรอง COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ อื่นๆ
ลงทะเบียนจุดคัดกรอง COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ กลับภูมิลำเนา/เยี่ยมญาติ
ลงทะเบียนจุดคัดกรอง COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อธุรกิจ/การค้า
ลงทะเบียนจุดคัดกรอง COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ฯลฯ
ลงทะเบียนจุดคัดกรอง COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ ส่งสินค้า
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2562
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2563
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2563
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2563
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2563
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เชียงใหม่
โครงการเเนะนำการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา "SMART People"
แนะนำการใช้งาน IT เชิงรุก...SMART People ปีที่ 3 (ครั้งที่ 1)
แนะนำการใช้งาน IT เชิงรุก...SMART People ปีที่ 3 (ครั้งที่ 1)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ช่วงบ่าย)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ช่วงบ่าย)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 เชียงใหม่
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 เชียงใหม่
ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2561 เชียงใหม่
รอบเช้า-ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มาตรการควบคุม COVID-19 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์