เกี่ยวกับเรา

         ระบบลงทะเบียนสำหรับเมืองอัจฉริยะ (E-Regis and Smart Registration of Rmutl) ได้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านการลงทะเบียนแบบ Digital Service เพื่อตอบสนองโครงการ Smart City และ เตรียมความพร้อมเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ โดยนำระบบสารสนเทศและแอพพลิเคชั่น เข้ามาเป็นเครื่องมือในด้านข้อมูล การลงทะเบียนเข้าร่วมงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับการบริการ ของภาครัฐที่ต้องปรับเปลี่ยนเป็นยุคดิจิทัล โดยระบบจัดเก็บการลงทะเบียนฯลฯ สามารถบริการลงทะเบียนแบบออนไลน์ และมีความสามารถในการลงทะเบียนดังนี้
  1. ลงทะเบียนแบบ Barcode คือ โดยการใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา
  2. ลงทะเบียนแบบ QR Code คือ การใช้แอปพลิเคชัน SIS RMUTL
  3. ลงทะเบียนแบบ Smart Card คือ การลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
  4. สร้างกิจกรรมที่ต้องมีการลงทะเบียนได้ไม่จำกัด

E-REGIS

ความสามารถระบบ

ลงทะเบียนด้วย Barcode

โดยการใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา

ลงทะเบียนด้วย QRcode

โดยการใช้แอพพลิเคชั่น SIS RMUTL

ลงทะเบียนด้วย Smart Card

โดยการใช้บัตรประจำตัวประชาชน