โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 เชียงใหม่

10 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (นักศึกษาเชียงใหม่)

 วันที่ 10 มิถุนายน 2565

เวลา 08.00 - 12.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษารวมทุกคณะ

เวลา 13.00 - 16.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาแยกตามคณะ

ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มผู้เเลกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ